Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Pla Urbanístic Local desplaçament intercomunal

El PLUi-D és un document de planificació reguladora i urbanisme a escala dels 36 municipis de Perpinyà Métropole.

Pla Local de Desplaçament Intercomunal d'Urbanisme (PLUi-D) de Perpinyà Méditerranée Métropole

Preservant i potenciant les especificitats dels municipis, assegura l'articulació entre orientacions municipals i estratègia comunitària. D'aquesta manera, garanteix la bona cohesió de les diferents polítiques públiques entre elles. Un cop finalitzat, el PLUi-D serà, doncs, la traducció de les orientacions polítiques i estratègiques en matèria d'ordenació del territori, ordenació del territori i desplaçaments, substituint així els documents urbanístics municipals que romandran vigents fins a la seva aprovació.

Un component "Travel" integrat al PLUi

Ja equipat amb un Pla de Desplaçament Urbà (PDU) que calia revisar, Perpinyà Méditerranée Métropole va aprofitar l'oportunitat per acoblar aquest enfocament amb el desenvolupament del PLUi, garantint així una millor articulació entre l'urbanisme i les polítiques de viatges. Per exemple, el component "D" haurà d'abordar les qüestions d'organització del transport públic, el desenvolupament de mitjans de transport tous (bicicletes, vianants, etc.) i l'accessibilitat a les xarxes de transport públic per part de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

El contingut del PLUi-D

Consta dels mateixos documents que componen el PLU:

  • Un Informe de Presentació que estableix un diagnòstic territorial i les perspectives d'evolució. També elabora l'estat de la situació ambiental prèvia al projecte de desenvolupament proposat, que presenta i després avalua l'impacte d'aquest projecte sobre el medi ambient.
  • Un Projecte de Desenvolupament i Desenvolupament Sostenible (PADD) que és la peça central del PLUi. Estableix les opcions polítiques de planificació i desenvolupament escollides pels càrrecs electes per als anys que vindran.
  • Directrius de Planificació i Programació (OAP) que especifiquen les orientacions per sectors amb participacions o segons determinades temàtiques (xarxa verda, paisatges, entrades a les ciutats...).
  •  Un Reglament Urbanístic que tradueix les directrius del PADD en regles precises d'ús i edificabilitat del sòl. Es compon d'una normativa escrita i elements gràfics corresponents que defineixen diversos tipus de zonificació (zones urbanes, a urbanitzar, agrícoles, naturals i forestals...). Es completa amb la llista d'espais reservats i per qualsevol perímetre específic (plànols, spanaling, elements del patrimoni construït...) - Annexos com les nombroses servituds d'utilitat pública (incloses les resultants de plans de prevenció de riscos), els requisits d'un Pla d'Exposició al Soroll d'Aeronaus, els diferents perímetres que estableixen sectors de desenvolupament (ZAC...) o el Dret de Tempteig Urbà.

Completat per:

  • Programa d'Orientacions i Accions (POA) dedicat al component "desplaçament". Es tracta d'un document específic que permet l'aplicació de la política de transport i viatges de la comunitat.

Els seus objectius

D'aquesta manera, el PLUi-D ha de permetre organitzar un desenvolupament coherent i sostenible del territori comunitari, en particular:

Els objectius específics del PLUi-D s'enumeren en les deliberacions de limitació de 17 de desembre de 2015 i 15 de desembre de 2016.

Les seves grans fites

Actualment en desenvolupament, el PLUi-D ja ha estat objecte del diagnòstic territorial presentant els primers elements de l'estat inicial del medi ambient i destacant les principals tendències en termes de viatges, creixement de la població, habitatge i necessitats d'equipament.

Expressat molt clarament en forma de directrius generals, el seu Projecte de Planificació i Desenvolupament Sostenible, que defineix les ambicions polítiques en termes d'estratègia de desenvolupament i ordenació del territori, també va ser debatut en el Consell comunitari el 23 d'octubre de 2017.

T'interessa?

Una adreça de correu electrònic específica plui-d@perpignan-mediterranee.org li permet enviar els seus comentaris i contribucions al desenvolupament del projecte.