Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Política de privacitat i protecció de dades

Aquest document desenvolupa i descriu els principis i els nostres compromisos per a la protecció de les seves dades personals i té com a objectiu informar-vos sobre:

• Les Dades Personals que Perpinyà Méditerranée Métropole, d'ara endavant, la Metròpolis, i els seus serveis recullen, i els motius d'aquesta col·lecció,

• Com s'utilitzaran aquestes dades personals,

• Els seus drets com a interessats pel nostre tractament de dades.

Aquesta Política s'aplica a tots els serveis de la Metròpoli sigui quina sigui la seva naturalesa (lloc, aplicacions, serveis...)

A. El controlador de dades

El responsable del tractament és la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole representada pel Sr. Robert Vila, President

Les dades de contacte són les següents:

 • Adreça postal: 11, bd Saint Assiscle – BP 20641 – 66006 Perpinyà Cedex

 • Telèfon : 04.68.08.60.00

 • Correu electrònic: accueil.pmca@perpignan-mediterranee.org

B. Com la Metròpoli implementa la protecció de dades personals

The Metropolis es compromet a tenir en compte la protecció de les seves Dades Personals i la seva privacitat a l'hora de dissenyar les operacions de tractament que s'implementin per als serveis que se li ofereixen (Privacitat per disseny).

Per garantir la seguretat i garantir el respecte i el correcte exercici dels seus drets, també s'implementen les mesures per garantir la protecció de les seves dades personals (Privacitat per defecte) per a tots els tractaments.

C. Quines dades personals utilitza Metropolis?

La Metròpoli es compromet a recollir únicament les dades estrictament necessàries per a l'execució de les seves missions i la realització dels serveis oferts.

En el cas que se li sol·licitin dades opcionals, els responsables operatius de les direccions l'informaran clarament sobre les Dades Personals que siguin necessàries per a la realització del servei i les que siguin opcionals.

Les dades personals es recopilen directament de vostè o indirectament per a l'ús dels serveis oferts per la comunitat i només s'utilitzen per a usos que són o seran portats a la seva atenció.

D. Quins són els fonaments de la legitimitat del nostre tractament

La Metròpoli es basa en les següents bases legítimes per poder tractar les Dades Personals:

 • Una missió de servei públic

El tractament és necessari per a l'acompliment d'una tasca realitzada en interès públic o en l'exercici de l'autoritat oficial que recau en el controlador.

Això pot incloure, per exemple:

– Recollida de residus domèstics i similars

– Serveis d'aigua potable i sanejament

– Altres...

§ Execució del contracte

La base legal per al tractament de les dades personals de l'usuari que es recullen per a la finalitat o en el context de l'execució d'un contracte. En aquest sentit, l'usuari està obligat a facilitar les dades necessàries per a la seva execució. Si no facilita aquestes dades, no serà possible dur a terme el que disposa el contracte. Agradar:

– L'execució de contractes públics

– Ajudes a l'habitatge

– Altres...

Obligacions legals

El tractament de les seves dades personals es basa en l'aplicació d'una norma legislativa o reglamentària, en relació amb les competències de la comunitat i les missions de servei públic de les quals és responsable.

Això pot incloure, per exemple:

– Tramitació relacionada amb l'administració de serveis: registres, assemblees deliberatives...

– L'examen dels permisos de planificació

– Altres...

§ Consentiment

La base per al tractament de les dades personals serà el consentiment explícit de l'usuari.

Això pot incloure, per exemple:

– La gestió del registre per a serveis de la Metròpolis o aplicacions

– Inscripció per a la recepció d'informació personalitzada adaptada al perfil de l'usuari

– Altres...

La retirada del consentiment per al tractament comportarà, amb subjecció a disposicions legals i reglamentàries, la supressió i supressió de les dades personals.

§ Interès legítim

La base per al tractament de dades personals serà l'interès legítim de metropolis per al tractament que no entra dins de les seves missions de servei públic, com ara:

– Llocs web: poder garantir que es mantenen segurs, o comprendre les necessitats, expectatives i nivell de satisfacció dels usuaris, millorar la relació de proximitat a través dels serveis prestats o proporcionar informació sobre la vida de la comunitat urbana o necessària als seus habitants

– Comunicació d'informació: en el context de les invitacions a esdeveniments o esdeveniments organitzats per la Metròpolis

– Altres...

E. Dades personals de menors d'edat?

Alguns serveis poden ser utilitzats per menors d'edat. En aquest cas, els menors d'edat hauran d'obtenir el consentiment dels seus pares o tutors legals.

F. A qui es poden comunicar les seves dades personals?

Les seves dades podran ser transmeses, en el context dels serveis prestats:

 
 • Als departaments interns de la Metròpolis incloent-hi els departaments que s'encarreguen de l'execució dels serveis subscrits

 • A proveïdors de serveis externs, com ara proveïdors de serveis tècnics, inclosos els subcontractistes, que es comprometen a complir la legislació aplicable.

 • A socis institucionals o privats o tercers autoritzats en compliment de la normativa aplicable

G. Les seves dades personals poden ser transferides fora de la Unió Europea?

La Metròpolis realitza tot el tractament de les seves dades personals en el territori de la Unió Europea (UE).

No obstant això, per a determinats serveis específics, la Metròpoli pot utilitzar subcontractistes establerts fora de la UE. Algunes dades personals poden ser comunicades a ells per a les necessitats estrictes de les seves missions. En aquest cas, d'acord amb la normativa vigent, la Metròpoli exigeix als seus subcontractistes que proporcionin les garanties necessàries per supervisar i assegurar aquestes transferències, en particular mitjançant la signatura de clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea.

H. Quant de temps guarda la Metròpoli les seves Dades Personals?

El període de conservació de les seves dades personals depèn del servei públic prestat i / o subscrit i de les obligacions normatives relacionades.

L'EMPRESA es compromet a no conservar les seves Dades Personals més enllà del termini necessari per al servei prestat i, per tant, per al seu ús del servei, incrementat pel període de conservació imposat per les normes aplicables en prescripció legal.

Si escau, se li facilitarà informació sobre la durada com a part de les obligacions d'informació relacionades amb l'execució específica de cada tractament.

I. Estan protegides les seves dades personals?

L'Ajuntament es compromet a adoptar totes les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades personals i, en particular, per evitar que siguin danyades, esborrades o accedides per tercers no autoritzats.

A més, en cas d'una bretxa de seguretat que afecti les seves dades personals (destrucció, pèrdua, alteració o divulgació), Metropolis es compromet a complir amb l'obligació de notificar violacions de dades personals, en el termini de 72 hores amb la CNIL.

Quins són els seus drets sobre les seves dades personals?

Vostè té en qualsevol moment el dret a exercir amb la Metròpoli els drets previstos per la normativa vigent aplicable a les dades de caràcter personal, amb subjecció a la base de cada tractament i a complir les condicions:

Dret d'accés : pot tenir comunicació de les seves dades personals objecte de tractament per part de Metropolis;

§ Dret de rectificació : pot actualitzar les seves dades personals o rectificar les seves dades personals per part de Metropolis;

Dret d'oposició : pot expressar el seu desig de deixar de rebre comunicacions protocol·lòries o màrqueting territorial des de Metropolis o sol·licitar que les seves dades personals deixin de ser tractades;

Dret de supressió : pot sol·licitar la supressió de les seves dades personals;

Dret a la limitació : vostè pot sol·licitar la suspensió del tractament de les seves dades personals;

Dret a la portabilitat : pot sol·licitar a De la Métropole que recuperi les seves Dades Personals amb la finalitat de disposar dels seus.

En subscriure's a un servei públic o recollir les seves dades personals, se li dóna l'adreça (postal i/o electrònica) a la qual enviar la seva sol·licitud d'exercici dels seus drets. Totes les sol·licituds han d'anar acompanyades d'una prova d'identitat.

La Metròpolis es compromet a atendre les seves sol·licituds d'exercici dels seus drets al més aviat possible, en tot cas en compliment dels terminis legals i en la mesura que l'exercici d'aquest dret no dificulti l'execució del contracte ni el compliment d'obligacions legals i reglamentàries.

K. El Delegat de Protecció de Dades de Perpinyà Méditerranée Métropole

El nomenament d'un Delegat de Protecció de Dades dóna testimoni del compromís de l'Ajuntament amb la protecció, seguretat i confidencialitat de les Dades Personals dels seus usuaris.

Pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça de correu electrònic: dpo@perpignan-mediterranee.org

O a la següent adreça postal Perpinyà Méditerranée Métropole 11, bd Saint-Assicle – BP 20641 – 66006 Perpinyà Cedex

Si considera, després de contactar amb nosaltres, que no es respecten els seus drets de protecció de dades o que les mesures implementades no s'ajusten a les normes de protecció de dades, pot enviar una reclamació a la CNIL www.cnil.fr

L. GLOSSARI

Cada terme que comença amb una lletra majúscula té el significat que se li dóna a continuació.

 • "Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals" i "Política": significa aquesta Política que descriu les mesures adoptades per al tractament, explotació i gestió de les seves Dades Personals i els seus drets com a interessat.
 • "Dades personals": Es refereix a qualsevol informació relacionada amb vostè i que li permet ser identificat directament o indirectament.
 • "Processament": Qualsevol operació o conjunt d'operacions aplicades a les seves dades personals.
 •  "Responsable del tractament": Es refereix al President de la Metròpoli que realitza el tractament de les seves dades personals.
 • "Violació de dades personals": significa una violació de la seguretat, que resulta en la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés a les seves dades personals.
 • · "Destinatari": Es refereix al departament o empresa que rep comunicació i pot accedir a les seves Dades Personals.