PLU comú de Toulouges

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU, la primera modificació simplificada de la qual es va aprovar el 05/02/2014.
 

Una modificació simplificada n ° 2 del Pla Urbanístic Local del municipi de Toulouges va ser prescrita per ordre del President de 3 de novembre de 2021. Les modalitats de posada a disposició del públic de l'expedient van ser definides per deliberació de PMM de data 22 de novembre de 2021.

Aquesta disponibilitat tindrà lloc del dilluns 3 de juliol de 2023 al divendres 4 d'agost de 2023. L'arxiu estarà disponible a: http://www.concertation.perpignanmediterraneemetropole.fr

Per deliberació de 26 de juny de 2023, el consell comunitari va decidir no realitzar una avaluació ambiental per al procediment simplificat de modificació n° 2 de la PLU, a la vista del dictamen tàcit en el context de la remissió de data 22 de març de 2023 per a la seva aprovació després de l'examen cas per cas. Aquesta deliberació està disponible a continuació.

Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.
 
1