Investigació
Tanqueu aquest camp de cerca.

Metròpoli Mediterrània de Perpinyà

Tautavel Comú PLU

El document d'aplicació sobre el municipi és un PLU aprovat el 23/04/2012 del qual es va aprovar una modificació n°3 pel consell de la comunitat de 6 de febrer de 2020. Aquesta modificació del PLU es refereix a l'obertura a la urbanització de part de la zona 4AU al marge dret en un lloc anomenat "La Miraille", per definir una zona destinada a rebre activitats agrícoles i artesanals. L'expedient corresponent, així com l'informe del comissari d'investigació, estan disponibles.
 
Paral·lelament, actualment s'està duent a terme el desenvolupament d'un Pla Local Intercomunal d'Ordenació Urbana - Desplaçament (PLUi-D). Els documents de consulta estan disponibles a la secció PLUi-D del lloc.