Mandat de 10 de març de 2023

Trobar els extractes del registre de decisions de l'oficina.