1

Caterina Pujol

Conseller comunitari, elegit a Perpinyà